l'associació


L’Associació Esportiva l’Eixample, registrada a la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el nº 3776, neix el 1982 amb la finalitat de desenvolupar activitats esportives per a tothom, en dos camps prioritaris: formatiu i recreatiu.

L’associació Esportiva l’Eixample és una entitat amb caràcter social reconegut (art. 20,3 Llei de l'IVA), exp. Nº 4694 de 28 de febrer de 1995 i en tramitació la declaració d’Utilitat Pública.

Entenem l’activitat esportiva com un dret social independentment de quin sigui el nivell de rendiment esportiu, edat, genera o capacitat funcional de les persones.

Hem arribat avui dia a ser una entitat que organitza activitats esportives que arriben a més de 3.000 persones, que desenvolupem els nostres programes a escoles i instituts i que col·laborem amb administracions públiques i entitats de l’àmbit de l’esport i el lleure; tot això de la mà d’un equip humà de més de 150 persones compromeses amb el projecte, que treballa amb rigor organitzatiu i professionalitat, sense perdre la il·lusió en els objectius fundacionals i sense oblidar que som una entitat sense ànim de lucre, la qual cosa ens fa reinvertir esforços i resultats en els programes propis.

Estem en disposició de presentar i desenvolupar propostes d’actuació en dos camps prioritaris:

 • Gestió de programes esportius i de dinamització.
 • Gestió d’equipaments i instal·lacions esportives.
 • D’altra banda, com a organització compromesa en fomentar i promoure l’activitat física, l’esport i el lleure, l’A. E. l’Eixample està present i col·labora en àmbits de participació com:

 • Entitat homologada per l’IBE (Institut Barcelona Esports).
 • Entitat col·laboradora de l’IBE.
 • Afiliada a UBAE (Unió Barcelonina d’Associacions Esportives).
 • Afiliada al CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona).
 • Membre del PECB (Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona).
 • Membre del CCE (Consell de Coordinació Esportiva).
 • Participant del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat de Barcelona.
 • Membre del CEMD Eixample (Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample).
 • Membre de l’Associació Camí Amic.
 • Signat de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
 • logos_historic_aee

  Projecte


  Projecte esportiu

  Les grans solucions homogènies no existeixen, encara que siguin un bon punt de partida. Des de la nostra perspectiva i experiència en el desenvolupament de programes, la nostra acció s’orienta cap a propostes personalitzades, atenent de forma particular les necessitats d’infants i joves, sense oblidar adults i gent gran, analitzant i aportant les solucions i mitjans propis per a la consecució dels objectius.

  Mapa conceptual

  mapa_conceptual

  Serveis


  Promoció i esport escolar

  El programa d’activitats de formació està dirigit a infants i joves en edat escolar, amb la finalitat de posar al seu abast un ampli ventall d’activitats físiques que li permetin vivenciar experiències motrius i de relació mitjançant la programació de continguts enfocats al desenvolupament harmònic de la personalitat potenciant aspectes motrius, cognitius i emocionals, de manera que mitjançant l’esport col·laborem en l’educació i formació integral de la persona.

  Esport escolar, esport per a tothom. Objectius:

 • Mantenir actiu l’esperit de l’esport per a tothom.
 • Prioritzar els valors educatius i formatius en la pràctica d’activitat física.
 • Afavorir el desenvolupament personal i relacional.
 • Entendre l’esport i el lleure com una eina socialitzadora i inclusiva.
 • Afavorir la participació oferint activitats amb igualtat d’oportunitats sense distinció de genera o capacitat funcional.
 • Crear hàbits de pràctica esportiva regular.
 • Donar a conèixer diferents opcions de pràctica esportiva.
 • Compromís de qualitat:

 • Coherència i continuïtat en els programes esportius. Oferint activitats per a totes les edats, respectant el procés evolutiu dels infants i joves a l’hora d’establir continguts.
 • Organitzar i executar el programa d’activitats d’acord amb els objectius i principis establerts conjuntament amb l’escola i l’AMPA.
 • Estructura tècnica i organitzativa consolidada.
 • Equip humà qualificat i en constant formació.
 • Suport i seguiment tècnic del treball dels monitors.
 • Permanent adaptació de programes i continguts.
 • Atenció personalitzada i seguiment individual, entenent que cada infant té unes característiques que el diferencien dels seus companys.
 • Comunicació fluida i constant entre coordinadors, tècnics i famílies.
 • Complir i fer complir les disposicions legals en matèria laboral, protecció de dades i de responsabilitat.
 • Gestió de serveis esportius

  Planificació i gestió de serveis específics d’organismes públics, empreses privades o entitats esportives, dissenyant l'oferta en funció de la rendibilitat social i econòmica, instrumentant propostes de nova creació i aportant els mitjans humans i tècnics per a satisfer la demanda i la seva evolució.

  Explotació i gestió d’instal·lacions Esportives

  Estudi de gestió d’instal·lacions en fase de projecte o reestructuració d'altres en funcionament, interpretant les prioritats de l'entorn i assumint, si s'escau, la gestió de l'equipament i dels seus serveis.